Usługi efektywności energetycznej

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny służy określeniu energooszczędność przedsiębiorstwa oraz wyznacza zakres i parametry techniczne prac służących jego termomodernizacji. Celem audytu jest wskazanie optymalnych rozwiązań uwzględniających koszty realizacji audytu oraz wynikających z niego oszczędności energii i czasu zwrotu inwestycji.

Obowiązek przeprowadzenia audytu mają przedsiębiorstwa, które w dwóch ostatnich latach obrotowych spełniały jeden z następujących warunków:

 • Zatrudniały średniorocznie co najmniej 250 pracowników.
 • Osiągnęły ze sprzedaży towarów wyrobów i usług oraz operacji finansowych roczny obrót netto przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, a sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

Jak przebiega proces przeprowadzenia audytu energetycznego?

 1. 1Spotkanie
  Wizja lokalna, uzgodnienia, oferta wiążąca, podpisanie umowy.

 2. 2Zbieranie danych
  Spotkanie rozpoczynające weryfikację kompletności i przekazanie dokumentacji, omówienie i ustalenie harmonogramu projektu.

 3. 3Raport
  Zbieranie danych, dokumentacji dodatkowej oraz praca w terenie (pomiary).

 4. 4Zawiadomienie
  Przygotowanie raportu, prezentacja wyników i rekomendacji.

 5. 5Potwierdzenie
  Złożenie zawiadomienia o przeprowadzonym audycie do URE.

Korzyści z przeprowadzenia audytu energetycznego

 • Gospodarka energetyczna. Wskazanie obszarów w przedsiębiorstwie umożliwiających poprawę w zakresie gospodarki energetycznej.
 • Przedsięwzięcia poprawiające efektywność. Wskazanie zalecanych przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną pod kątem technicznym i ekonomicznym.
 • Źródła oszczędności. Wskazanie źródeł oszczędności w wyniku przeprowadzonego pełnego audytu oraz rekomendowanych przedsięwzięć (potencjach dochodów oraz eliminacja strat.

Inne audytu przeprowadzane przez Veolia:

 • Audyt efektywności energetycznej będący podstawą wniosku o białe certyfikaty.
 • Audyt energetyczny wymagany przy składaniu wniosku o premię termomodernizacyjną.
 • Audyt remontowy wymagany przy składaniu wniosku o premię remontową.
Jesteś zainteresowany sporządzeniem audytu energetycznego lub innego? Napisz do nas lub zadzwoń