Przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Oferta

Zapewniamy wygodny, bezobsługowy, bezpieczny i ekologiczny sposób ogrzewania. Dostarczamy ciepło i ciepłą wodę, a co najważniejsze – nie wymaga praktycznie żadnego zaangażowania ze strony użytkowników.

Kto może się przyłączyć do sieci?

Podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej mogą być zarówno osoby prawne (m.in., spółki prawa handlowego, spółdzielnie mieszkaniowe), osoby fizyczne oraz wszystkie inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (m.in., wspólnoty mieszkaniowe, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego). Wszystkie wyżej wymieniowe podmioty mogą ubiegać się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej pod warunkiem, że posiadają tytuł prawny do korzystania z nieruchomości/obiektu (np. akt własności, umowę najmu, umowę dzierżawy).

osoby prawne (m.in., spółki prawa handlowego, spółdzielnie mieszkaniowe)

osoby fizyczne

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (m.in., wspólnoty mieszkaniowe, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego)

W przypadku najmu lub dzierżawy podmiot taki musi posiadać zawartą z właścicielem nieruchomości umowę, która obejmuje zgodę dysponowania najmowaną, dzierżawioną nieruchomością na cele budowlane, a w tym prawa udzielania takiej zgody dla Veolii w celu budowy przyłącza ciepłowniczego. Ponadto umowa taka powinna obejmować również zgodę na obciążanie nieruchomości stosowną służebnością przesyłu dla należącego do Veolii przyłącza sieci ciepłowniczej.

Jeżeli umowa najmu dzierżawy nie reguluje tych zagadnień, niezbędne jest stosowne oświadczenie właściciela nieruchomości w zakresie powyżej opisanym i koniecznym do realizacji przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

Gdzie można się przyłączyć?

  • Dokumentem na podstawie, którego można zawrzeć Umowę o przyłączenie są Warunki Przyłączenia, które określają warunki techniczne i ekonomiczne realizacji inwestycji przyłączeniowej.
  • Przed wydaniem Warunków Przyłączenia należy złożyć Zapytanie o możliwość przyłączenia i jest to wstępne badanie odległości obiektu od sieci cieplnej, technicznych i ekonomicznych uwarunkowań przyszłej inwestycji.
  • Cały ten proces odbywa się elektronicznie. Zapraszamy do zapoznania się z nim pod poniższymi linkami do miast gdzie oferujemy ciepło z miejskiej sieci cieplnej.

Jak przebiega proces przyłączania?

1

Zgoda na komunikację elektroniczną

2

Zapytanie o możliwość przyłączenia do MSC

3

Wniosek o przyłączenie

4

Wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej

5

Umowa o przyłączenie

6

Realizacja umowy o przyłączenie

7

Umowa sprzedaży ciepła