Veolia

Informacja dotycząca zamrożenia cen energii elektrycznej

Ceny Maksymalnej (693,00 zł/MWh + akcyza + VAT) mogą skorzystać Odbiorcy Uprawnieni – mikroprzedsiębiorcy, mali, średni przedsiębiorcy oraz podmioty, których lista znajduje się w art. 2 pkt 2 lit. b-e Ustawy – sprawdź link), w tym podmioty użyteczności publicznej oraz jednostki samorządu terytorialnego – w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na cele określone dla każdej kategorii podmiotu w przepisach ustawy.

Jeżeli do 31 stycznia 2024 roku Odbiorca Uprawniony złoży stosowne Oświadczenie, wówczas skorzysta z Ceny Maksymalnej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku.

Uprzejmie informujemy, że Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za określenie, czy Klient jest Odbiorcą Uprawnionym. W związku z tym, nasza Spółka nie prowadzi konsultacji ani nie współuczestniczy w interpretowaniu zapisów art 2. pkt 2 Ustawy w zakresie ustalenia, czy Klient może zostać zakwalifikowany do grupy Odbiorców Uprawnionych.

 

Odbiorcy uprawni, którzy złożyli wcześniej Oświadcznie nie mają obowiązku jego powtórnego składania.

Zobacz także nowelizację ustawy

 

Wzór Oświadczenia określił Minister Klimatu i Środowiska w rozporządzeniu z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie wzoru Oświadczenia Odbiorcy Uprawnionego

Wzór oświadczenia

Drogi Kliencie, jeśli masz wątpliwości i nie wiesz jak prawidłowo wypełnić Oświadczenie – popatrz na instrukcję poniżej

 

1. Dane identyfikacyjne Odbiorcy Uprawnionego – należy wpisać dane Odbiorcy Uprawnionego zgodnie z danymi rejestrowymi, w szczególności danymi z KRS, CEIDG lub GUS.

2. Dane identyfikacyjne i kontaktowe Odbiorcy Uprawnionego albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego Odbiorcy – należy wpisać imię i nazwisko Odbiorcy Uprawnionego, bądź osoby, która Odbiorcę reprezentuje.

Podanie adresu e-mail może ułatwić nam komunikację w sprawie oświadczenia, ale nie jest to dana obowiązkowa.

3. Dane identyfikacyjne i kontaktowe drugiej osoby uprawnionej do reprezentowania tego Odbiorcy Uprawnionego (wypełnić, jeżeli dotyczy) – należy wypełnić np. w przypadku dwuosobowej reprezentacji spółki.

4. Informacja o punktach poboru energii elektrycznej (PPE)

Kolumna 1 – NUMER PUNKTU POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ (PPE) – należy wpisać prawidłowy numer dla każdego PPE, dla którego składane jest Oświadczenie. Numer PPE umieszczony jest na każdej fakturze za energię. Jeśli składają Państwo Oświadczenie dla liczby PPE większej niż 25, należy dołączyć kolejne strony z tabelą.

Kolumna 2 – dla każdego numeru PPE należy wskazać 1, 2, 3, 4 zgodnie z Oświadczeniem składanym w punkcie 5 Oświadczenia (pod tabelą).

Kolumna 3 – dla każdego wskazanego numeru PPE należy wpisać datę zawarcia umowy.

Kolumna 4 – dla każdego wskazanego numeru PPE należy wpisać szacowaną wielkość zużycia energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku.

Kolumna 5 – dla każdego wskazanego numeru PPE należy wpisać % energii, który ma być objęty Ceną Maksymalną.

Kolumna 6 – dla każdego wskazanego numeru PPE należy wpisać % energii, który nie ma być objęty Ceną Maksymalną. % należy wpisać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Dla każdego wskazanego numeru PPE % energii objętej Ceną Maksymalną i % energii nieobjętej Ceną Maksymalną muszą sumować się do 100%.

 

5. Oświadczenia

W odpowiednim polu należy wstawić X.

Uprzejmie prosimy o przesłanie dodatkowo w drugim, osobnym pliku w wersji edytowalnej zestawienia PPE wskazanych w Oświadczeniu na adres: oswiadczenie@veolia.com

Przyspieszy to procesowanie przesłanego Oświadczenia oraz identyfikacji PPE, dla których powinna być zastosowana Cena Maksymalna, przy czym brak przesłania takiego pliku nie powoduje nieprawidłowości złożonego Oświadczenia.

Oświadczenie w formie elektronicznej

Oświadczenie składane w formie elektronicznej należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji Odbiorcy Uprawnionego, wyłącznie za pomocą jednego z trzech rodzajów podpisu elektronicznego:

UWAGA!

Oświadczenie w wersji elektronicznej, które nie zostanie podpisane żadnym z trzech wyżej wymienionych podpisów, a także skan Oświadczenia z podpisem naniesionym odręcznie – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych Odbiorców w 2023 roku nie stanowi prawidłowo złożonego Oświadczenia i nie będzie akceptowane.

Oświadczenie należy wysłać na adres mailowy: oswiadczenie@veolia.com

W celu przyspieszenia procesu składania Oświadczenia zachęcamy do składania Oświadczeń w formie elektronicznej.

Oświadczenie w formie papierowej

Jeżeli Oświadczenie składane jest w formie papierowej, wówczas oryginał podpisanego odręcznie Oświadczenia należy wysłać pocztą na adres siedziby Sprzedawcy lub dostarczyć je osobiście (w przypadku chęci otrzymania potwierdzenia odbioru dokumentu prosimy o przygotowanie 2 egzemplarzy):

Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Posprzedażowej – Oświadczenie
ul. Puławska 2, Plac Unii, wejście C
02-566 Warszawa

W celu przyspieszenia procesu składania Oświadczenia zachęcamy do składania Oświadczeń w formie elektronicznej.

Nie możemy przyjąć skanu Oświadczenia podpisanego ręcznie.

Najczęściej zadawane pytania

Cena Maksymalna dla Odbiorców Uprawnionych z grupą taryfową A, B, C oraz R wynosi 693 zł/MWh w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. . Cena nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Cenę Maksymalną zastosujemy dla całego wolumenu zużytego w okresie objętym Ustawą, zgodnie ze wskazaniem w części 4. Oświadczenia.

Jeżeli do 31 stycznia  2024 roku Odbiorca Uprawniony złoży stosowne Oświadczenie, wówczas skorzysta z Ceny Maksymalnej w okresie od 1 stycznia 2024 r roku do 30 czerwca 2024 roku.

 

Oświadczenie powinno być podpisane przez Osoby Uprawnione do reprezentacji Odbiorcy Uprawnionego.

Oświadczenie należy wysłać na adres mailowy: oswiadczenie@veolia.com

Oryginał podpisanego odręcznie Oświadczenia należy wysłać pocztą na adres siedziby Sprzedawcy

Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Posprzedażowej – Oświadczenie
ul. Puławska 2, Plac Unii, wejście C
02-566 Warszawa

Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Posprzedażowej
Warszawa, ul. Puławska 2, Budynek Plac Unii, wejście C (wejście od ul. Puławskiej)
poniedziałek – piątek, godz 8.00 – 16.00

Prosimy o przygotowanie 2 egzemplarzy (w przypadku chęci otrzymania potwierdzenia odbioru dokumentu).

Oświadczenie należy złożyć do 31 stycznia  2024 roku. W przypadku wysłania Oświadczenia za pośrednictwem operatora pocztowego będzie się liczyła data stempla pocztowego.

Jeżeli Oświadczenie zostanie wysłane lub złożone po 31 stycznia 2024 roku, wówczas Cena Maksymalna będzie stosowana od kolejnego miesiąca po tym, w którym nadano Oświadczenie.

Przykład:

Jeżeli Oświadczenie zostanie złożone w styczniu 2024 roku, to Cenę Maksymalną zaczniemy stosować począwszy od rozliczeń za energię zużytą w styczniu 2024 roku. Jeżeli Oświadczenie zostanie złożone w lutym 2024 roku, to Cenę Maksymalną zaczniemy stosować począwszy od rozliczeń za energię zużytą w marcu 2024 roku.

Jeśli Oświadczenie złożone jest:

  • drogą korespondencyjną w formie papierowej – należy zadbać o to, by móc monitorować status swojej przesyłki
  • w siedzibie Spółki – nasz pracownik potwierdzi, że przyjął dokumenty
  • na adres oswiadczenie@veolia.com – na adres mailowy, z którego wysłano Oświadczenie, zostanie wysłane potwierdzenie jego otrzymania

Sprzedawca nie ma obowiązku wzywać Odbiorcy Uprawnionego do ponownego złożenia Oświadczenia, które zostało złożone w sposób nieprawidłowy, jest niekompletne lub zawiera błędy. Z tego powodu bardzo istotne jest dokładnie wypełnienie Oświadczenia, ponieważ złożenie go niezgodnie z obowiązującymi wymogami będzie skutkowało nieuwzględnieniem Oświadczenia, a datą złożenia Oświadczenia, warunkującą okres korzystania z ceny maksymalnej, zawsze będzie data złożenia nam kompletnego Oświadczenia w formie określonej przepisami.