Sprzedaż energii i gazu

Oferta

Jesteśmy zaufanym Partnerem firm oraz instytucji publicznych, dla których, od ponad 25 lat, dostarczamy energię elektryczną i gaz.

Jesteśmy producentem i dostawcą energii i ciepła w Polsce. 

Oferuje różne rodzaje kontraktów energii elektrycznej i paliwa gazowego dla: 

małych i średnich przedsiębiorstw

(do 10 000 MWh rocznie)

dużych firm

(powyżej 10 000 MWh rocznie)

samorządów i sektora publicznego

Nasze produkty

Produkt standardowy, oparty na stałej cenie w czasie trwania umowy, z gwarancją jej niezmienności.

Veo Standard to produkt dla klientów, którzy: 

 • chcą mieć pewność niezmienności konkretnych kwot kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu w swoich budżetach, 
 • poszukują pewnego kontraktu nawet na kilka lat,
 • nie mają czasu zgłębiać zasad funkcjonowania rynku energii i gazu oraz samodzielnie analizować sytuacji na giełdach i na tej podstawie podejmować decyzje zakupowe.

Produkt dla wszystkich klientów według standardowego cennika, a dla klientów zużywających rocznie więcej niż 3000 MWh energii elektrycznej lub gazu – na podstawie wyceny indywidualnej.


Cena, zgodnie z potrzebą klienta, może być uśredniona dla całego okresu kontraktu lub zróżnicowana dla poszczególnych okresów (lat, kwartałów, miesięcy)


Czas trwania kontraktu dostosowany do potrzeb Klienta, także na wiele lat.


 

Sprzedajemy energię i ją wytwarzamy!

 • Oferta sprzedaży energii elektrycznej i gazu, pochodzących w dużej części z produkcji we własnych elektrociepłowniach w Łodzi i Poznaniu.
 • Sprzedawana energia jest w 100% zabezpieczona zakupem po stronie hurtowej.

Produkt zakupu energii elektrycznej i gazu, oparty na indeksowaniu ceny zakupu do giełdowych notowań kontraktów terminowych.

Veo Flex to produkt dla klientów, którzy: 

 • chcą wykorzystać fluktuacje cenowe w celu zoptymalizowania kosztów zakupu energii w swoich budżetach,
 • mają zaawansowaną wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu oraz potrafią samodzielnie analizować sytuację rynkową i na tej podstawie podejmować decyzje zakupowe
 • akceptują ryzyko strat, jakie mogą ponieść w wyniku samodzielnego podejmowania decyzji zakupowych na giełdzie, dysponują kadrą do stałego monitorowania sytuacji rynkowej.

Produkt przeznaczony dla wszystkich klientów zużywających rocznie powyżej 1000 MWh energii elektrycznej lub gazu oferowany według standardowego cennika, a dla klientów zużywających powyżej 3000 MWh energii elektrycznej lub gazu – na podstawie wyceny indywidualnej.


Kontrakt daje możliwość samodzielnego podejmowania decyzji zakupowej. Klient, poprzez złożenie zlecenia, wskazuje moment oraz część kontraktu, która ma zostać zabezpieczona zakupem hurtowym na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), co stwarza możliwość optymalnego wyboru parametrów handlowych kontraktu.


W zależności od wolumenu zużycia, klient ma możliwość uruchomienia od 1 do kilku transz zakupowych, indeksowanych cenami kontraktów terminowych rocznych, kwartalnych lub miesięcznych. Klient może uruchomić transzę bezwarunkowo (z cenami z danego dnia) lub warunkowo (transza zostanie zrealizowana, jeśli na giełdzie zostanie osiągnięta wskazana cena).


Czas kontraktu jest dowolny i dopasowywany do potrzeb klienta, jednakże musi być on kompatybilny z okresami dostaw najpopularniejszych kontraktów terminowych na giełdzie – rocznym, kwartalnym bądź miesięcznym.


 

Sprzedajemy energię i ją wytwarzamy!

 • Oferta sprzedaży energii elektrycznej i gazu, pochodzących w dużej części z produkcji we własnych elektrociepłowniach w Łodzi i Poznaniu.
 • Sprzedawana energia jest w 100% zabezpieczona zakupem po stronie hurtowej.

Produkt sprzedaży energii elektrycznej z jednoczesnym odkupem energii wyprodukowanej w instalacji OZE (wiatrowej, solarnej, wodnej, biogazowej).

Veo Duo to produkt dla klientów, którzy:

 • posiadają u siebie instalację wytwarzającą energię elektryczną na swoje własne potrzeby i chcą skompensować produkcję z tej instalacji z energią pobieraną.
 • mają rozdzielone umowy sprzedaży energii elektrycznej i dystrybucji
 • nie chcą wracać do umowy kompleksowej
 • nie chcą korzystać z mechanizmu rozliczania prosumenta wg. starego mechanizmu, w którym tracą 20% lub 30% energii magazynowanej w sieci
 • nie chcą korzystać z mechanizmu rozliczania prosumenta wg. nowego mechanizmu
 • posiadają instalacje wytwórcze o mocy większej niż 50 kW
 • nie chcą ograniczać mocy swojej instalacji do poziomu potrzeb własnych

Kontrakt jest oparty na dwóch niezależnych strumieniach – sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby własne oraz odkupu jej nadwyżek wprowadzonych do sieci – w obu przypadkach według atrakcyjnych stawek cenowych, znacznie atrakcyjniejszych niż w mechanizmie prosumenta.


Kontrakt daje możliwość wzajemnej kompensacji płatności


 

Ważne!

 • Klienci wybierający Veo Duo nie muszą być prosumentem, aby wykorzystać w pełni 100% wyprodukowanej u siebie energii elektrycznej przy jednoczesnym zachowaniu poprawności rozliczeń wypełnienia obowiązku umorzenia certyfikatów kolorowych, rozliczenia akcyzy i VAT-u.
 • Z Veo Duo nie mogą korzystać klienci, których instalacje wytwórcze OZE zostały wybudowane ze środków unijnych bądź innych dofinansowań, których zasady udzielania przewidywały w tzw. okresie trwałości projektu zakaz uzyskiwania przychodów z wybudowanych instalacji.

Produkt zakupu energii elektrycznej rozliczany po cenach giełdowych (spotowych) z dnia dostawy (notowanych na Rynku Dnia Następnego). W momencie zawierania umowy cena kontraktu nie jest znana – jest ona ustalana powykonawczo po każdym dniu roboczym w okresie dostaw.

Veo Spot to produkt dla klientów, którzy:

 • nie akceptują aktualnych cen w ofertach ze stałą cena lub ofertach (Veo Standard), które są indeksowane do kontraktów terminowych (Veo Flex), przewidując, że w przyszłości nastąpi spadek cen i w związku z tym rozliczenie spotowe okaże się korzystniejsze,
 • w momencie zawierania kontraktu nie są w stanie precyzyjnie określić wolumenu dostaw lub mają ten wolumen niestabilny, ale jednocześnie są w stanie go zaplanować krótkoterminowo (miesięcznie, dobowo),
 • mogą samodzielnie ocenić sytuację cenową na rynku energii elektrycznej i gazu w przyszłości i w ten sposób ocenić, czy przyszłe ceny będą niższe niż obecnie oferowane na rynku,
 • mają zasoby ludzi i czasu do ciągłego monitorowania sytuacji rynkowej
 • mogą elastycznie dopasowywać swoje zużycie energii elektrycznej lub gazu w układzie dobowym do konkretnych godzin (ze względu na zróżnicowanie cen w godzinach), aby w ten sposób optymalizować swoje koszty zakupu.

Produkt przeznaczony dla wszystkich Klientów bez ograniczeń wolumenowych.


Produkt daje możliwość uniezależnienia się od fluktuacji cenowych, które mają miejsce w okresie poprzedzającym dostawy energii elektrycznej lub gazu. 


Produkt Veo Spot może być rozliczany jako średnia arytmetyczna cen godzinowych z TGE lub jako średnia ważona zużyciem w każdej godzinie doby.


Czas kontraktu może być dowolny, jest on dopasowywany do potrzeb Klienta.


 

Korzyści współpracy z nami

 • Profesjonalna spółka obrotu
 • Kompleksowe wsparcie w zakresie zakupu energii elektrycznej
 • Globalne know-how spółki Veolia oraz lokalne doświadczenie ekspertów
 • Możliwość błyskawicznego działania (24h na dobę)
 • Stabilne warunki dostaw niezależnie od sytuacji rynkowej
 • Możliwość otrzymania oferty sprzedaży w 100% zielonej energii elektrycznej