Sprzedaż energii i gazu

Najczęściej zadawane pytania

To bardzo proste. Wystarczy, że podpiszesz z nami umowę. Na podstawie pełnomocnictwa dokonamy wszystkich formalności zawiązanych ze zmianą sprzedawcy.

Proces zmiany sprzedawcy trwa minimum 21 dni od daty powiadomienia przez nas odpowiedniego operatora o zawartej z klientem umowie dot. sprzedaży energii elektrycznej lub gazu.

Informacje te umieszczone są na fakturze za usługi dystrybucji lub kompleksową dostawę energii elektrycznej.

Jest co najmniej 7 istotnych czynników, które kształtują aktualną cenę energii elektrycznej. Należą do nich: rynek hurtowy energii, tzw. czarna energia (zależna dodatkowo od aktualnego kosztu emisji CO2),

 • prawa majątkowe,
 • profil poboru energii,
 • bilansowanie handlowe,
 • marża Sprzedawcy,
 • podatek akcyzowy,
 • podatek VAT.

 • IRiESD – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
 • GUD – Generalna Umowa Dystrybucyjna
 • PPE – punkt poboru energii
 • PPG – punkt poboru gazu
 • TPA – Third Party Access – proces zmiany sprzedawcy
 • TGE – Towarowa Giełda Energii

Aby otrzymać od nas ofertę wystarczy: podać grupę taryfową, przypisane do niej ilości Punktów Poboru Energii/Gazu (PPE/PPG) oraz zużycia miesięczne, kwartalne lub roczne dla każdego PPE/PPG. Im bardziej szczegółowe dane otrzymamy, tym bardziej optymalną kosztowo ofertę możemy dla Ciebie przygotować.

Komplet dokumentów do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy obejmuje: podpisaną z nami umowę, pełnomocnictwo Veolii do reprezentowania Twoich interesów w zakresie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej lub gazu oraz odpowiednie umocowanie osób podpisujących umowę.

Po procesie zmiany sprzedawcy energii jedną fakturę przysyła Sprzedawca, naliczając opłatę za sprzedaż energii czynnej zgodnie z obowiązującą ceną jednostkową, a drugą Dystrybutor zgodnie z obowiązującą taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Nie, numer PPE/PPG jest nadawany przez OSD, z kolei numer licznika to numer podany na urządzeniu pomiarowym.

Sprzedaż rezerwowa to inaczej sprzedaż energii elektrycznej odbiorcy końcowemu dokonywana przez sprzedawcę rezerwowego, jeśli dotychczasowy z jakichś powodów trwale lub czasowo zaprzestał to robić. Sprzedaż ta jest realizowana na podstawie zawartej umowy sprzedaży czy też umowy kompleksowej.

Informacje takie posiada Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA umożliwia Odbiorcy zmianę sprzedawcy.

Obowiązek dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych w przypadku klientów zasilanych na niskim napięciu spoczywa na OSD. Klienci zasilani na średnim i wysokim napięciu (Axx oraz Bxx) zobowiązani są do dostosowania układu na swój koszt

Tak, numer klienta (w zależności od sprzedawcy) zawarty jest każdorazowo na fakturze, zazwyczaj pod danymi adresowymi.

Informacja dotycząca okresu i formy wypowiedzenia zawarta jest najczęściej w umowie oraz zawartych porozumieniach i aneksach.

Tak, posiadanie instalacji PV nie wiąże się z utratą dostępu do wolnego rynku energii elektrycznej. Klient, który zamierza kupować energię na zasadach TPA, utraci statut prosumenta, ale nie oznacza, że będzie to dla niego mniej opłacalne. Przykładową korzyścią jest możliwość negocjowania ceny zakupu energii na potrzeby własne oraz sprzedaży całości nadwyżki energii wprowadzonej do sieci (prosument traci od 20 do 30 proc. wyprodukowanej energii na tzw. magazynowanie).