Przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Kto może się przyłączyć do sieci

  • Podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej mogą być zarówno osoby prawne (m.in., spółki prawa handlowego, spółdzielnie mieszkaniowe), osoby fizyczne oraz wszystkie inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (m.in., wspólnoty mieszkaniowe, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego). Wszystkie wyżej wymieniowe podmioty mogą ubiegać się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej pod warunkiem, że posiadają tytuł prawny do korzystania z nieruchomości/obiektu (np. akt własności, umowę najmu, umowę dzierżawy).
  • W przypadku najmu lub dzierżawy podmiot taki musi posiadać zawartą z właścicielem nieruchomości umowę, która obejmuje zgodę dysponowania najmowaną, dzierżawioną nieruchomością na cele budowlane, a w tym prawa udzielania takiej zgody dla Veolii w celu budowy przyłącza ciepłowniczego. Ponadto umowa taka powinna obejmować również zgodę na obciążanie nieruchomości stosowną służebnością przesyłu dla należącego do Veolii przyłącza sieci ciepłowniczej.
  • Jeżeli umowa najmu dzierżawy nie reguluje tych zagadnień, niezbędne jest stosowne oświadczenie właściciela nieruchomości w zakresie powyżej opisanym i koniecznym do realizacji przyłączenia do sieci ciepłowniczej.